Aiseesoft

End User License Agreement

Deze EULA is een juridisch bindende overeenkomst tussen de eindgebruiker van de licentiehouder ("Eindgebruiker") en Aiseesoft Studio, de ontwikkelaar van het programma ("Aiseesoft"), die het gebruik van Aiseesoft-producten (de "Software") regelt. Door de software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale copyrightverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, alleen voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie. Aiseesoft Studio behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWARE PRODUCT:
Eenmaal geregistreerd, krijgt u een herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te installeren en te activeren op afzonderlijke computers, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de software niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze tegelijkertijd door meerdere apparaten kan worden gebruikt, of op welke manier dan ook de software aan meerdere gebruikers leveren, tenzij u eerst ten minste een MULTI-USER-licentie van Aiseesoft hebt gekocht Studio. Het delen van deze software met andere personen of het toestaan ​​van andere personen om de inhoud van deze software te bekijken, is in strijd met deze licentie.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die zijn opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), het bijbehorende gedrukte materiaal en alle exemplaren van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van Aiseesoft Studio. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag u geen eigendomskennisgevingen, labels of merken van de Software verwijderen of verbergen.

3. BEPERKINGEN

Dat mag u niet, en u mag anderen niet toestaan ​​om (a) de broncode van de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT te reverse-engineeren, decompileren, decoderen, decoderen, disassembleren of op enige manier afleiden, behalve en alleen in de mate dat dergelijke activiteit is uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking; (b) afgeleide werken van het SOFTWAREPRODUCT wijzigen, distribueren of creëren; (c) kopiëren (anders dan één reservekopie), distribueren, openbaar weergeven, verzenden, verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren van het SOFTWAREPRODUCT.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- COVER CD
De reproductie en distributie van Aiseesoft Studio (alleen evaluatie-exemplaar) op verschillende Cover-CD's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften zijn toegestaan. Er moet echter een exemplaar van een tijdschrift met cd naar Aiseesoft Studio worden gestuurd.

- TERMIJN
Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het te allen tijde beëindigen door het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na een dergelijke beëindiging stemt u ermee in het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIES

Aiseesoft Studio wijst uitdrukkelijk elke garantie voor het SOFTWAREPRODUCT af. Het SOFTWAREPRODUCT en alle gerelateerde documentatie wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van het SOFTWAREPRODUCT, blijft bij u.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst bij wet of rechterlijke beslissing ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat alle andere bepalingen die niet ongeldig of nietig worden verklaard, volledig van kracht blijven.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

In geen geval is Aiseesoft Studio of haar leveranciers aansprakelijk voor welke schade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) als gevolg van het gebruik van of onvermogen om dit Aiseesoft-product te gebruiken, zelfs als Aiseesoft Studio is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

DIVERSE

1. Aiseesoft Studio staat niet toe dat u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het resulterende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en / of gebruik het SOFTWARE PRODUCT dan niet.

2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen heeft over deze EULA of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met Aiseesoft Studio, kunt u schrijven naar ondersteuning@aiseesoft.com.

ANDERE TERMEN

Aiseesoft Studio behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder kennisgeving te wijzigen, in overeenstemming met de wijziging van de gerelateerde wet, regelgeving en bedrijfsstrategie. De gewijzigde versie wordt op onze site gepubliceerd. Als u het niet eens bent met enige voorwaarden in deze overeenkomst, beëindig dan het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT; uw voortgezet gebruik wordt geacht deze overeenkomst te accepteren.

Aiseesoft Studio heeft de bevoegdheid om de uiteindelijke interpretatie en herziening van deze overeenkomst te maken voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.