Aiseesoft

End User License Agreement

BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ZORGVULDIG DOOR. HET IS ZEER BELANGRIJK DAT U CONTROLEERT OF U AISEESOFT-SOFTWARE KOOPT EN DAT U ALS EINDGEBRUIKER BENT GEREGISTREERD VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE AISEESOFT-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. ALS U NIET ALS EINDGEBRUIKER BENT GEREGISTREERD, HEBT U GEEN LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN IS DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE EINDGEBRUIKERLICENTIEOVEREENKOMST NIET VAN TOEPASSING.

Door software van Aiseesoft van deze site te downloaden, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met dergelijke voorwaarden, download de software dan niet. De voorwaarden van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die een bepaald softwarebestand vergezelt bij installatie of download van de software, hebben voorrang op de onderstaande voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en Aiseesoft Studio, de ontwikkelaar van het programma ("Aiseesoft"), met betrekking tot uw gebruik van Aiseesoft-producten ("Software").

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

1. TOEKENNING VAN LICENTIE

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot het SOFTWAREPRODUCT: Aiseesoft verleent u een niet-exclusieve, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om de Software te installeren en te activeren.

De INDIVIDUELE licentie kan op slechts één computer worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Software niet beschikbaar stellen op een netwerk, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst ten minste een BUSINESS- of MULTI-USER-licentie van Aiseesoft hebt gekocht.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en op het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die zijn opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), de bijbehorende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT zijn eigendom van Aiseesoft of haar leveranciers. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door copyrightwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen als elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal.

3. BEPERKINGEN

- Aiseesoft respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen, en het juiste gebruik van de SOFTWARE schendt deze rechten niet. U mag geen dvd's kopiëren om exemplaren te verkopen of weg te geven, of voor commerciële doeleinden.

- Aiseesoft ontmoedigt elke poging om gehuurde dvd's te kopiëren. Het is illegaal om een ​​kopie van een dvd te maken voor de meeste andere doeleinden dan uw eigen persoonlijk gebruik. Aiseesoft respecteert de rechten van artiesten en filmmaatschappijen en vraagt ​​u hetzelfde te doen.

- Gebruik van de SOFTWARE maakt back-upkopieën van dvd's. De kopie is een archiverende reservekopie van een dvd die uitsluitend is gemaakt voor persoonlijk en persoonlijk gebruik van de dvd-eigenaar waarvan deze is gemaakt. Federale auteursrechtwetten verbieden de ongeoorloofde reproductie, distributie of tentoonstelling van auteursrechtelijk beschermd materiaal, indien aanwezig, opgenomen in de archiefback-up. De doorverkoop, reproductie, distributie of commerciële exploitatie van de archiefback-up is ten strengste verboden. We vragen u om de rechten van auteursrechthouders te respecteren.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN.

- Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage.

U mag de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT niet reverse engineeren, decompileren of disassembleren, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteit, ondanks deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan ​​door toepasselijk recht.

- COVER CD.

De reproductie en distributie van Aiseesoft-software (alleen evaluatie-exemplaar) in verschillende cover-cd's die zijn gepubliceerd door gerelateerde tijdschriften, is toegestaan. Er moet echter een exemplaar van het tijdschrift met cd naar Aiseesoft Studio worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het op elk gewenst moment beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na deze beëindiging stemt u ermee in de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

GEEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Informatie en documenten op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief beperkte garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Aiseesoft levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen; het geeft echter geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Aiseesoft voegt periodiek zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en documenten op deze website toe, wijzigt, verbetert of werkt deze bij. Aiseesoft aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van onze website. Uw gebruik van deze website is op eigen risico. Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele juridische theorie zal Aiseesoft, of een andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de inhoud van deze website, aansprakelijk zijn jegens u of enige andere persoon voor enige indirecte, directe, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze website.

DIVERSE

1. Aiseesoft staat niet toe dat u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en/of gebruik het SOFTWAREPRODUCT dan niet.

2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen hebt over deze EULA of als u om wat voor reden dan ook contact met ons op wilt nemen, kunt u schrijven naar ondersteuning@aiseesoft.com.